Menu

Inspectie

Sluiten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan

Hoe kiest u de goede school voor uw kind? Natuurlijk gaat het om de eerste indruk, de sfeer en de klik met docenten op de open dag. Of een kind zich thuis voelt op een school is een belangrijke graadmeter. Daarnaast kunnen ook de prestaties van de school meewegen bij het maken van een goede keus.

Scholen op de kaart

Veel gegevens over onze school kunt u vinden op de site 'Scholenopdekaart.nl'. Scholen op de kaart is een initiatief van de VO-raad. U vindt hier informatie over scholen en u kunt scholen ook met elkaar vergelijken. De gegevens worden zowel door het ministerie van onderwijs als door de school zelf geleverd.

U kunt in Scholen op de kaart antwoord vinden op vragen zoals:
Waar komen de leerlingen vandaan?
Wat zijn de examenresultaten?
Hoe is de zorg geregeld?
Wat staat er in het schoolplan?

Klik hier voor de resultaten bevindingen over het Huygens College.

In 2016 heeft de onderwijsinspectie onze school bezocht en is tot oordeel gekomen dat wij voldoen aan de basiskwaliteit en daarmee een voldoende scoren. Het positieve oordeel van de inspectie is verwoord in een rapport.

We zijn gepast trots op de bevindingen van de inspectie; We zullen echter blijven werken aan verbeteringen omdat we van mening zijn dat het altijd nog beter kan.

Citaten uit het inspectierapport
“De kwaliteit van het onderwijs op de afdelingen vmbo-b en vmbo-k van het Huygens College is voldoende. We hebben zowel de onderwijsresultaten, het onderwijsproces als de kwaliteitszorg als voldoende beoordeeld. De leerresultaten in beide afdelingen zijn stabiel en voldoende. De school wil leerlingen kansen geven en slaagt daar ook in, mede dankzij een sterk persoonlijk mentoraat en een goede begeleidingsstructuur. De lessen zijn gestructureerd en er heerst over het algemeen een plezierig leerklimaat. De school werkt opbrengstgericht waarbij leerlingen gestimuleerd worden het beste uit zichzelf te halen. De school zet professionele instrumenten in om de leerresultaten en de kwaliteit van de zorg en de lessen verder te verbeteren. De school is kortom 'in control' en continu op zoek naar mogelijkheden voor verbetering. Voor de komende periode wil de school werken aan het verder verdiepen van differentiatie in de lessen.”

“De onderwijsresultaten van de afdelingen vmbo-b en vmbo-k van het Huygens College zijn voldoende. Het Huygens College wil haar leerlingen de kans geven op een hoger schoolniveau terecht te komen dan het advies van de basisschool (opstromen). Voor een aanzienlijk deel van de leerlingen slaagt de school in die opzet: indicator R1 ligt ruim boven de norm.” ( R1 is het niveau waarop zitten ten opzichte van het advies van de basisschool)

“Ook indicator R2 laat een positief resultaat zien: in de onderbouw blijven relatief weinig leerlingen zitten. Ook de bovenbouwindicatoren geven - op beide afdelingen - een gunstig beeld van de resultaten. Zittenblijven en afstroom naar een lager niveau komen weinig voor. Ten slotte behalen beide afdelingen hoge gemiddelde eindexamencijfers. Een sterke begeleidingsstructuur met daarin centraal het persoonlijke mentoraat verklaart in belangrijke mate deze positieve resultaten. Daarnaast is er op alle niveaus sprake van een opbrengstgericht werkwijze.”

“Docenten leggen de stof begrijpelijk uit, in prettige interactie met de leerlingen.”

“De mentoren die wij spraken, weten wat zij moeten doen en voelen zich op een professionele wijze betrokken bij de leerlingen. Mede daardoor is er sprake van een goede vertrouwensbasis.”

“Een sterk punt in de ondersteuning is ook de grondige wijze waarop de school de onderwijsbehoeften van de leerlingen in beeld brengt.”

Klik hier voor het volledige inspectierapport 2016